Tag: زندگی

چند وقت پیش برای کارم با یک مسئله‌ای بود که پس از کمی کلنجار رفتن با جستجو در گوگل نسبتا راحت پاسخش را پیدا کردم و بعد باخودم فکر کردم که اگر گوگل و افرادی که پاسخ این مسائل را می‌نویسند را نبودند، چقدر کار من یکی سخت می‌شد و تقریبا فلج می‌شدم (نمونه عینی‌اش در دوران قطعی اینترنت رخ داد). بعد به این فکر کردم که خیلی چیزهای دیگر…